Taisyklės

Apibrėžimai ir sąvokos

1. Taisyklės - šis dokumentas, patalpintas interneto svetainėje superaukle.lt.
2. Paslauga - paslaugos, teikiamos interneto svetainėje superaukle.lt.
3. Paslaugos administracija (interneto svetainės superaukle.lt administracija) - tai šios interneto svetainės savininkas, bei asmenų grupė susijusi su paslaugų valdymu šioje interneto svetainėje.
4. Duomenų bazė - tai vieta, kurioje interneto svetainės superaukle.lt administracija saugo visus įrašus.
5. Vartotojas - tai asmuo, turintis duomenų įrašą mūsų duomenų bazėje.
6. Anoniminis vartotojas - tai vartotojas, neturintis duomenų įrašo šioje interneto svetainėje.
7. Profilis - tai duomenys, kuriuos valdo vartotojas.
8. Skelbimai auklėms - tėvų, ieškančių auklės savo vaikams, skelbimai.

Bendrosios nuostatos

1. Interneto svetainėje superaukle.lt yra dviejų tipų vartotojai:
1.1. Tėvai (tai tėvai, ieškantys auklės);
1.2. Auklės (tai auklės, ieškančios auklės darbo).
2. Vienas asmuo gali turėti tik vieną vartotoją šioje sistemoje. Draudžiama dalintis savo vartotoju su kitais asmenimis be interneto svetainės superaukle.lt administracijos sutikimo.
3. Šios sistemos vartotojas gali būti bet kuris asmuo nuo 18 metų amžiaus.
4. Kiekvienas vartotojas, norintis užsiregistruoti interneto svetainėje, turi sutikti su šiomis sąlygomis. Sutikimą jis nustato pažymėdamas "Sutinku su taisyklėmis" registracijos metu. Asmenys, nesutinkantys su bent viena iš šių taisyklių, neturi teisės tapti šios sistemos vartotoju.
5. Jeigu interneto svetainės superaukle.lt administracija nustato šių taisyklių pažeidimą, mes galime be perspėjimo užblokuoti tokį vartotoją arba panaikinti dalinį vartotojo funkcionalumą. Taip pat šis vartotojas gali būti užblokuotas.
6.Interneto svetainės superaukle.lt administracija pasilieka teisę siųsti informacinius pranešimus, įskaitant reklamą, el. paštu vartotojams nurodžiusiems savo el. pašto adresą registracijos metu.
7. Visus pasiūlymus ir pastabas apie interneto svetainės superaukle.lt darbą prašome rašyti elektroniniu paštu info@superaukle.lt.

Registracija svetainėje

1. Užsiregistravus interneto svetainėje superaukle.lt, jūs galėsite naudotis pilnu funkcionalumu. Pildyti savo profilį, ar sukurti skelbimą auklei surasti.
2. Priklausomai nuo vartotojų tipo, skiriasi interneto svetainės superaukle.lt funkcionalumas:
2.1. Auklės - gali sukurti savo profilį, peržiūrėti interneto svetainės superaukle.lt skelbimus, bendrauti su kitais vartotojais privačių žinučių pagalba;
2.2. Tėveliai - gali peržiūrėti interneto svetainėje superaukle.lt publikuotus auklių profilius, sukurti auklės paieškos skelbimą, bei bendrauti su kitais vartotojais privačių žinučių pagalba.
3. Registracija bei prisijungimas interneto svetainėje superaukle.lt nebūtinas, jei jūs norite tik peržiūrėti skelbimus bei profilius. Tačiau šiems anoniminiams vartotojams bus apribotas duomenų matomumas interneto svetainėje superaukle.lt.
4. Bet kokių duomenų pateikimas interneto svetainėje superaukle.lt yra savanoriškas, visą atsakomybę dėl pateiktų duomenų prisiima pats duomenų autorius.
5. Registracijos metu privaloma pateikti asmens naudojamą elektroninio pašto adresą.
6. Interneto svetainės superaukle.lt duomenų bazėje galima sukurti profilį tik apie registraciją pildantį asmenį.
7. Draudžiama talpinti trečiųjų asmenų profilį ar duomenis be jų sutikimo.
8. Vartotojams draudžiama profilyje pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. Registruodamasis ir pateikdamas duomenis profilyje vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
9. Profilis gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti pildantį asmenį. Draudžiama fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu. Patalpindamas fotografijas profilyje, vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
10. Profilis savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
11. Draudžiama naudotis interneto svetaine superaukle.lt, jos produktais ir/ar paslaugomis neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą interneto svetainėje superaukle.lt, kuris:
11.1. Pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises;
11.2. Būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t. t.) ar garbę ir orumą;
11.3. Būtų nepadoraus, nešvankaus, pornografinio ar diskriminuojančio pobūdžio;
11.4. Reklamuotų bet kurį asmenį ar jo produktus ar paslaugas be administratoriaus išankstinio sutikimo;
11.5. Keltų grėsmę interneto svetainės superaukle.lt ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t. t.);
11.6. Pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
12. Patalpindamas profilį, vartotojas prisiima visą atsakomybę už jos atitikimą taisyklių sąlygoms.
13. Patalpindamas profilį, vartotojas privalo laikytis interneto svetainėje superaukle.lt nurodytų registracijos instrukcijų ir šių taisyklių.
14. Administratorius turi teisę atmesti registraciją arba be įspėjimo ištrinti profilį iš interneto svetainės superaukle.lt duomenų bazės, taip pat ištrinti profilyje esančias ir taisyklių neatitinkančias fotografijas.

Autorinės teisės

Interneto svetainėje superaukle.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, galima kopijuoti ir spausdinti (išskyrus tretiesiems asmenims priklausančią informaciją). Tačiau atliekant interneto svetainės turinio ar jo dalies publikavimą (citavimą) būtina nurodyti pirminį informacijos šaltinį (t. y. tinklalapį ir autorių).

Atsakomybės ribojimas

1. Interneto svetainės superaukle.lt administracija neatsako už vartotojų diskusijų ir komentarų turinį, todėl prašome rašyti atsakingai. Draudžiama skelbti informaciją: šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kurstomą tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platinamą, propaguojamą ar reklamuojamą pornografiją ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą. Tokią informaciją tinklalapyje skleidę asmenys (vartotojai) atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
2. Interneto svetainės superaukle.lt administracija pasilieka sau teisę neįspėjant vartotojų keisti interneto svetainės turinį. Mes galime nuspręsti pakeisti arba nutraukti savo paslaugų teikimą dėl bet kokios priežasties ir be įspėjimo, įskaitant teisę nutraukti paslaugos teikimą bet kuriam kitam vartotojui ar trečiajai šaliai su arba be įspėjimo ir be atsakomybės prieš jus.
3. Interneto svetainės superaukle.lt administracija nėra atsakinga už bet kokius įvykius realiame gyvenime, kurie gali atsirasti tarp vartotojų, susipažinusių šioje interneto svetainėje.

Asmens duomenų apsauga

1. Vartotojas, sutikęs su taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis interneto svetainei superaukle.lt savo noru, ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu interneto svetainės superaukle.lt duomenų bazėje. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis interneto svetainėje superaukle.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti. Vartotojo duomenys taip pat yra naudojami jo registravimo bei vėlesnio administravimo sistemoje tikslu.
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti vartotojui anketų patalpinimo paslaugą, t. y. sudaryti galimybę talpinti anketas.
3. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
4. Mes imamės atitinkamų apsaugos priemonių siekdami apsaugoti jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos,keitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.
5. Asmeniniai duomenys bus pateikiami tik užsiregistravusiems bei prisijungusiems vartotojams, jiems to paprašius.
6. Asmeninę informaciją gali pasiekti tik interneto svetainės superaukle.lt administracija.

Pokyčiai taisyklėse

Interneto svetainės superaukle.lt administracija pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti šias taisykles be įspėjimo. Lankytojo tolesnis naudojimasis šia interneto svetaine reiškia jo sutikimą su šiais pataisymais, pakeitimais, papildymais. Norėdami susipažinti su galimais pakeitimais, reguliariai peržiūrėkite šias taisykles.

Skundai

Dėl šių taisyklių neaiškumo, ar klausimų susijusių su šiomis taisyklėmis galite kreiptis elektroniniu paštu info@superaukle.lt.