El. paštas

Taisyklės ir Privatumo politika

SUPERAUKLĖ platformos naudojimosi taisyklės

 

1. SĄVOKOS

 

1.1. Administracija – tai atsakingi asmenys, valdantys SUPERAUKLĖ platformą. Platformą SUPERAUKLĖ administruoja UAB "Disertus", įm. kodas 303189121, registracijos adresas Perkūnkiemio 13 - 91, Vilnius.

 

1.2. Anoniminis vartotojas – tai asmuo, kuris naudojasi Administracijos paslaugomis Interneto svetainėje neprisiregistruodamas.

 

1.3. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

 

1.4. Interneto svetainė – tai Administracijos valdoma www.superaukle.lt interneto svetainė.

 

1.5. Narystės mokestis – tai Administracijos nustatyto dydžio mokestis, kurį sumokėję Vartotojai įgyja teisę naudotis papildomais SUPERAUKLĖ platformos funkcionalumais.

 

1.6. Privatumo politika – tai Asmens duomenų, kuriuos Vartotojas pateikia Administracijai Interneto tinklalapyje, tvarkymo tvarka, pateikta Interneto svetainėje. Jei Vartotojas naudojasi SUPERAUKLĖ platforma, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

 

1.7. SUPERAUKLĖ platforma – tai Administracijai priklausanti, jos prižiūrima ir administruojama sistema, esanti Interneto svetainėje, kurios pagalba Vartotojai gali susirasti pagalbinio pobūdžio darbuotoją/paslaugų teikėją (auklę, namų tvarkytoją, gyvūnų prižiūrėtoją, korepetitorių) arba rasti atitinkamą pagalbinio pobūdžio darbą.

 

1.8. Taisyklės – tai šios naudojimosi SUPERAUKLĖ platforma taisyklės, kurios reglamentuoja naudojimosi SUPERAUKLĖ platforma sąlygas, teisinius santykius tarp Interneto svetainės Vartotojų ir Administracijos bei tarp pačių Vartotojų ir su kuriomis Vartotojas turi sutikti, norėdamas naudotis Administracijos paslaugomis.

 

1.9. Vartotojas - tai ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo, kuris yra tinkamai užsiregistravęs Interneto svetainėje su tikslu susirasti pagalbinio pobūdžio darbuotoją ar darbą.

 

1.10. Vartotojo profilis – tai Vartotojo SUPERAUKLĖ platformoje turimas įrašas, kurį sudaro Vartotojo pateikti Asmens duomenys apie save.

 

2. SUPERAUKLĖ PLATFORMOS VEIKIMO PRINCIPAI

 

2.1. SUPERAUKLĖ platformoje Administracija padeda Vartotojams bendradarbiauti. Vartotojai turi galimybę surasti pagalbinio pobūdžio darbuotoją arba darbą. Administracija veikia kaip tarpininkas tarp Vartotojų.

 

2.2. Administracija, kaip Interneto svetainės ir SUPERAUKLĖ platformos savininkė ir administratorė, nėra pagalbinio pobūdžio darbų atlikėja ir neieško pagalbinio pobūdžio darbuotojų. Tik Vartotojai atsakingi už informacijos pateikimą skelbimuose ir pagalbinio pobūdžio darbų ar paslaugų teikimą.

 

2.3. Vartotojai supranta ir sutinka, kad tik jie patys yra atsakingi už jiems ir jų veiklai bei veiksmams taikomų teisės aktų laikymąsi. Vartotojai naudodamiesi SUPERAUKLĖ platforma supranta, kad įdarbinant žmones ar teikiant paslaugas jiems gali tekti gauti tam tikrus leidimus, sutvarkyti įdarbinimo formalumus bei atlikti kitokius teisinius ir/ar mokestinius veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

2.4. Informacija ir Asmens duomenys apie Vartotoją Interneto svetainėje ir skelbimuose pateikiami pačių Vartotojų, todėl Administracija nėra atsakinga už šios informacijos teisingumą, atitikimą tikrovei ir neatsako už nuostolius ar žalą, kurie kilo ar galėjo kilti dėl Vartotojų veiksmų, sprendimų ar sutarčių, atliktų naudojantis informacija, pateikta Interneto svetainėje.

 

3. REGISTRACIJOS IR NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE TVARKA

 

3.1. Anoniminiai vartotojai gali peržiūrėti skelbimus ir Vartotojų profilius. Informacijos, esančios Vartotojų profiliuose, matomumas Anoniminiams vartotojams yra apribotas.

 

3.2. Asmuo, norėdamas naudotis SUPERAUKLĖ Paslaugomis platesne apimtimi nei Anoniminis vartotojas, turi užsiregistruoti SUPERAUKLĖS interneto tinklalapyje vienu iš šių būdų:

 

3.2.1. užpildant registracijos anketą Interneto svetainėje nurodyta tvarka;

 

3.2.2. prisijungiant su savo Facebook profiliu.

 

2.3. Jei Vartotojas Vartotojo profilyje pateikia nuotrauką, ji turi vaizduoti patį Vartotoją. Draudžiama fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pavyzdžiui, logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas kitokiu būdu. Patalpindamas fotografijas profilyje, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

 

3.4. Užsiregistravę Vartotojai įgyja galimybę kelti skelbimus, pateikti informaciją savo Vartotojo profilyje, taip pat, kaip nustatyta Interneto svetainėje, mato daugiau duomenų nei Anoniminiai vartotojai, gali bendrauti su kitais Vartotojais privačių žinučių pagalba.

 

3.5. Registruodamasis Vartotojas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie SUPERAUKLĖ platformos Vartotojo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Vartotojo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Vartotojas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus pasiūlymus, Vartotojo komentarus ar kt.), kurie Interneto svetainėje atliekami prisijungus individualiu Vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Jei SUPERAUKLĖ platforma naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Administracija šį asmenį laiko Vartotoju. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Administraciją el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie SUPERAUKLĖ platformos.

 

3.6. Vartotojas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Vartotojo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Administracija neatsako Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Vartotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

 

3.7. Vartotojas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Vartotojas netenka galimybės naudotis SUPERAUKLĖ platforma visa apimtimi. Tokią galimybę Vartotojas įgyja tik iš naujo užsiregistravęs SUPERAUKLĖ interneto tinklalapyje.

 

3.8. Užsiregistruodamas Interneto tinklalapyje Vartotojas kartu patvirtina, kad jam jau yra 18 metų.

 

3.9. Teisę naudotis plačiausios apimties Interneto tinkalapio funkcionalumu (tokios apimties, kaip nurodyta Interneto tinklalapyje) įgyja Vartotojai, sumokėję Interneto svetainėje nustatyto dydžio išankstinį Narystės mokestį Interneto svetainėje nustatyta tvarka. Narystė galioja tokiam laikotarpiui, už kurį sumokėtas Narystės mokestis, nebent šių Taisyklių nustatyta tvarka ji nutraukiama anksčiau.

 

3.10. Išskyrus atvejus, kai Vartotojas iki narystės laikotarpio galiojimo pabaigos praneša, kad atsisako narystės arba nenori jos pratęsti, narystės galiojimas automatiškai pratęsiamas tokiems laikotarpiams, kurie galioja pratęsimo momentu, ir atitinkami mokėjimai automatiškai nuskaitomi nuo Vartotojo sąskaitos.

 

3.11. Vartotojas gali bet kuriuo momentu atsisakyti Narystės bet kuriuo iš šių būdų: i) per savo paskyrą SUPERAUKLĖ interneto tinklalapyje ii) pranešdamas Administracijai [email protected]; iii) jei už narystę Vartotojas mokėjo pasinaudodamas Paypal, - per Paypal sistemą. Vartotojui atsisakius Narystės, jau sumokėtas Narystės mokestis nėra grąžinamas.

 

3.12. Administracija pasilieka sau teisę pakeisti Narystės planus ir Narystės mokestį. Tokie pakeitimai būtų taikomi narystės laikotarpiams, einantiems po to, kai Vartotojui buvo pranešta apie atitinkamus pasikeitimus.

 

4. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Vartotojas, naudodamasis SUPERAUKLĖ platforma, privalo:

 

4.1.1. nevykdyti neteisėtų veikų ar veiklų Interneto svetainėje;

 

4.1.2. su kitais Vartotojais ir Administracija bendrauti pagal visuotinai priimtinus etikos ir moralės principus;

 

4.1.3. pateikti tik tikrą ir teisingą informaciją kitiems Vartotojams ir Administracijai, nuolat atnaujinti duomenis apie save;

 

4.1.4. veikti sąžiningai, nesiekiant apgauti kitą Vartotoją ir / ar Organizatorių;

 

4.1.4. pakeisti prisijungimo prie Interneto svetainės duomenis, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys;

 

4.1.5. užtikrinti, kad informacija bei nuotrauka, pateikiama Vartotojo profilyje, visais atvejais atitiktų moralės ir etikos normas bei nepažeistų autorinių teisių, nekurstytų nesantaikos bet kuriuo pagrindu.

 

4.1.6. užtikrinti, kad keliama informacija: i) atitiktų naudojimosi SUPERAUKLĖ platforma paskirtį; ii) nereklamuotų bet kurio asmens ar produktų be Administracijos išankstinio sutikimo; iii) nekeltų grėsmės SUPERAUKLĖ platformos ar jos duomenų bazės veikimui (pvz., programos ar dokumentai su virusais).

 

4.2. Administracija turi teisę apriboti Vartotojo teisę naudotis Interneto svetaine, įskaitant ir visišką Vartotojo pašalinimą iš Interneto svetainės, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Administracija mano esant būtina, įskaitant, bet neapsiribojant savo, kaip Administracijos, teisių ir pareigų sustabdymą ar nevykdymą, jeigu toks Administracijos veikimas ar neveikimas yra reikalingas užtikrinant Interneto svetainės besąlyginį funkcinį veikimą ir/arba kitų Vartotojų teises ir pareigas.

 

4.3. Administracija turi teisę sustabdyti Vartotojo registraciją Interneto svetainėje ir/arba jį pašalinti iš Interneto svetainės ir/ar užblokuoti Vartotoją, kai:

 

4.3.1. Vartotojas pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir/arba nepilną informaciją;

 

4.3.2. Vartotojo elgesys su kitais Vartotojais neatitinka visuotinai priimtų moralės principų;

 

4.3.3. Vartotojas naudojasi SUPERAUKLĖ platforma sąmoningai siekdamas pakenkti kitiems Vartotojams ir / ar Administracijai;

 

4.3.4. Vartotojas kitaip pažeidžia šias Taisykles ar taikytinus teisės aktus.

 

4.4. Interneto svetainės, taip pat jos pavadinimo SUPERAUKLĖ ir veikiančios sistemos intelektinės nuosavybės teisės priklauso Administracijai. Vartotojas neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Interneto svetainės puslapių turinio.

 

5. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

 

5.1. Administracija negali būti ir nebus laikomas atsakinga už žalą, padarytą Vartototojui, tretiesiems asmenims prisijungus prie SUPERAUKLĖ platformos pasinaudojant Vartotojo prisijungimo duomenimis.

 

5.2. Administracija neatsako už trečiųjų šalių reklamas, nuorodas ar slapukus, esančius Interneto svetainėje. Vartotojas privalo pasidomėti trečiųjų šalių naudojimosi sutartimis bei privatumo politika.

 

5.3. Dėl interneto, kaip išorinio veiksnio specifikos, Administracija negali garantuoti nepertraukiamo Interneto svetainės pasiekiamumo. Organizatorius taip pat gali apriboti SUPERAUKLĖS platformos ar jos dalies pasiekiamumą, jei tai būtina dėl saugumo, serverių priežiūros ar kitų objektyviai svarbių priežasčių.

 

5.4. Administracija pasilieka sau teisę neįspėjant Vartotojų keisti interneto svetainės turinį ar funkcionalumus. Administracija turi teisę nuspręsti pakeisti arba nutraukti savo paslaugų teikimą dėl bet kokios priežasties ir be įspėjimo, įskaitant teisę nutraukti paslaugos teikimą bet kuriam kitam Vartotojui ar trečiajai šaliai su arba be įspėjimo ir be atsakomybės prieš Vartotojus.

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.1. Administracija turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles ir esant esminiam Taisyklių pakeitimui apie tai pranešti Interneto svetainėje ir / ar Vartotojų el. pašto adresu. Paskelbtas Taisyklių pakeitimas įsigalioja praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo jo paskelbimo Interneto svetainėje ar el. laiško išsiuntimo Vartotojams dienos ir galioja visiems Vartotojams, kurie per nurodytą terminą neišreiškė nesutikimo su tokiu pakeitimu.

 

6.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

6.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

6.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

6.5. Visus klausimus galima pateikti el. pašto adresu [email protected].

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

1. PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS

 

1.1. Šioje Privatumo politikoje yra nurodytos Interneto svetainės Vartotojų teisės, Asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tikslai.

 

1.2. Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje pateikti Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

1.3. Vartotojas Interneto svetainėje pateikdamas savo Asmens duomenis sutinka, kad jie būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 

2. SĄVOKOS

 

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:

 

Asmens duomenys arba Duomenys yra bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).

 

Duomenų tvarkymas reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip Duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.

 

Duomenų tvarkytojas yra fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

 

Duomenų valdytojas yra UAB "Disertus", įm. kodas 303189121, registracijos adresas Perkūnkiemio 13 - 91, Vilnius.

 

Interneto svetainė yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė, kurios adresas yra www.superaukle.lt.

 

SUPERAUKLĖ platforma – Duomenų valdytojo prižiūrima ir administruojama sistema, esanti Interneto svetainėje, kurios pagalba asmenys, naudodamiesi platforma gali susirasti pagalbininkus (auklę, namų tvarkytoją, gyvūnų prižiūrėtoją, korepetitorių ar kt.) bei atitinkamai rasti pagalbinio pobūdžio darbą.

 

Privatumo politika yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.

 

Reglamentas reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

 

Vartotojas yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje užsiregistravo pateikdamas savo Asmens duomenis.

 

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 

3.1. Vartotojas, norėdamas užsiregistruoti Interneto svetainėje, Duomenų valdytojui privalo, o kitais atvejais gali, pateikti šiuos Asmens duomenis: i) vardą, pavardę; ii) lytį; iii) gimimo datą; iv) el. pašto adresą; v) telefoną; vi) paslaugų teikimo/darbo vietą; vii) nuotrauką; viii) duomenis, gaunamus jungiantis su Facebook profiliu. Be to, Duomenų tvarkytojas tvarko ir kitus Asmens duomenis, kuriuos Vartotojas pateikia SUPERAUKLĖ platformoje keldamas skelbimus ar kitais būdais.

 

3.2. Duomenų valdytojas turi teisę naudoti nuasmenintus Vartotojų duomenis tikslu analizuoti Duomenis įvairiais statistiniais pjūviais, su siekiu atlikti statistinę ir finansinę analizes, pagerinti paslaugų kokybę ir pan. Duomenų valdytojas turi teisę viešai skelbti nuasmenintas statistines tokių duomenų analizes, naudoti juos rinkodaros ir kitiems tikslams.

 

3.3. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje taip pat gali naudoti slapukus, kurių pagalba renkami Duomenys, kurie atskleidžia šios Interneto svetainės naudojimosi ypatumus, Vartotojo elgseną arba automatiškai parengtą vizitų statistiką.

 

3.4. Duomenų valdytojas taip pat tvarko Asmens duomenis apie įsigytas narystes, atliekamus veiksmus SUPERAUKLĖ platformoje.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

4.1. Vartotojų pateikti Asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

 

4.1.1. Paslaugų teikimas. Duomenų valdytojas renka Vartotojų asmens duomenis ir juos panaudoja tarpininkaudamas tarp SUPERAUKLĖ platformoje asmenims ieškant pagalbininkų arba ieškant pagalbinio pobūdžio darbo.

 

4.1.2. Interneto svetainės tobulinimas. Duomenų valdytojas renka Duomenis apie Vartotojus, jų naršymo Interneto svetainėje statistiką, elgseną, kad galėtų įvertinti svetainės funkcionalumą ir geriau patobulinti siūlomų paslaugų prieinamumą ir patogumą.

 

4.1.3. Susisiekimas. Kad Duomenų valdytojas galėtų susisiekti ir atsakyti į Vartotojų turimus klausimus ar prašymus.

 

4.1.4. Tiesioginė rinkodara. Kai Vartotojas yra davęs sutikimą gauti pasiūlymus ir naujienas, Duomenų tvarkytojas tvarko Asmens duomeis teikdamas Vartotojui pasiūlymus ir informaciją, pavyzdžiui, bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie teikiamus pasiūlymus, naujienas, akcijas, teiraujantis nuomonės apie teikiamas paslaugas. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti gauti pasiūlymų ir naujienų, o savo sutikimą bet kada atšaukti. Toks atsisakymas nesutrukdys naudotis SUPERAUKLĖ platforma.

 

4.1.5. Vartotojo identifikavimas. Vartotojo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Vartotoją, nustatant, ar Vartotojas yra ne jaunesnis kaip aštuoniolikos metų.

 

5. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 

5.1. Vartotojas patvirtina, kad supranta, jog Asmens duomenys, pateikti registruojantis ir skelbimuose, bus viešai prieinami kitiems asmenims.

 

5.2. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Vartotojų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Duomenų valdytojas gali perduoti Duomenis tik vadovaudamasis šia Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

5.3. Be kitų atvejų, nurodytų Privatumo politikoje, Duomenų valdytojas gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis trečiosioms šalims, tik:

 

5.3.1. Duomenų valdytojo paslaugų teikėjams, kurie dėl savo paslaugų teikimo specifikos negali nesužinoti Vartotojo Duomenų (buhalterinės paslaugos įmonės, IT paslaugų teikėjai, teisininkai, teismai, antstoliai, skolų išieškojimo įmonės, duomenų bazių valdytojai ir pan.);

 

5.3.2. jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Vartotojo atskiras sutikimas;

 

5.3.3. įstatymų nustatytais atvejais ir kai tai yra būtina, kad būtų įgyvendinami šios Privatumo politikos tikslai;

 

5.3.4. Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

 

5.3.5. kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

 

6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

6.1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje gali naudoti slapukus. Slapukai yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį ir yra perduodami iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Interneto svetainėje.

 

6.2. Slapukais Duomenų valdytojas renka tokius Asmens duomenis: naršyklės tipas, demografiniai duomenys, IP adresas, kita.

 

6.3. Duomenų valdytojas iš Interneto svetainėje naudojamų slapukų gaunamus Duomenis naudoja Vartotojų identifikavimui, analizuoja Interneto svetainės vizitų statistiką, Vartotojų elgseną bei padeda tobulinti Interneto svetainės kokybę.

 

6.4. Vartotojas gali redaguoti slapukų naudojimo nustatymus – ištrinti (blokuoti) slapukus ar jų dalį, pakeisdamas nustatymus savo naršykėje. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo Vartotojai gali rasti adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

 

7. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 

7.1. Duomenų valdytojas Vartotojų Asmens duomenis saugo tokį laikotarpį, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

 

7.2. Duomenų valdytojas Vartotojų Duomenis tvarko tol, kol Vartotojas turi savo sukurtą profilį SUPERAUKLĖ platformoje. Vartotojui ištrynus savo profilį SUPERAUKLĖ platformoje, Duomenų valdytojas nesaugo Vartotojo asmens duomenis 1 (vieną) mėnesį nuo Vartotojo profilio ištrynimo. Duomenys apie įsigytą narystę saugomi penkerius metus nuo narystės pasibaigimo. Be to, atvejais Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, kai tai yra būtina atsižvelgiant į kilusį ginčą ar kitais atvejais.

 

7.3. Duomenų valdytojas siekia nesaugoti neaktualių ir pasenusių Asmens duomenų, todėl Vartotojui savo paskyroje juos atnaujinus, sena informacija yra pakeičiama aktualia. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Duomenų valdytojo veiklai vykdyti, ir ne ilgiau, nei tai yra būtina.

 

8. VARTOTOJŲ TEISĖS

 

8.1. Vartotojai, naudodamiesi Interneto svetaine, turi teisę:

 

8.1.1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;

 

8.1.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis;

 

8.1.3. reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;

 

8.1.4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis (teisė būti pamirštam);

 

8.1.5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą;

 

8.1.6. reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė perkelti).

 

8.2. Visus su Privatumo politika susijusius prašymus Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje apačioje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 

8.3. Kartu su prašymu Vartotojas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis.

 

8.4. Duomenų valdytojas gavęs Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti, nurodydamas atsisakymo motyvus. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

 

8.5. Vartotojui pateikus prašymą ištrinti jo Asmens duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja juos ištrinti, jei tai galima pagrįsti bent viena iš šių priežasčių:

 

8.5.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

 

8.5.2. Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;

 

8.5.3. Vartotojas nesutinka su Duomenų tvarkymu esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;

 

8.5.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

 

8.5.5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 

8.6. Duomenų valdytojas apriboja Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais:

 

8.6.1. Vartotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą; apribojama tokiam laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą;

 

8.6.2. Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

 

8.6.3. Duomenų valdytojui nebereikia Asmens duomenų šios Privatumo politikos 4 dalyje nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 

8.6.4. Vartotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui, - apribojama, kol bus patikrinta, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Vartotojo priežastis.

 

8.7. Vartotojui pasinaudojus savo teise į Duomenų ištrynimą arba apribojimą, naudojimasis SUPERAUKLĖ platforma gali tapti neįmanomas arba taip pat apribotas.

 

8.8. Naudodamasis savo teise į Duomenų perkeliamumą, Vartotojas turi teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas jo Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 

8.9. Duomenų valdytojas turi teisę nepatenkinti Vartotojo prašymų, išskyrus prašymus dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai reikia užtikrinti: (i) Duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą; (ii) viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją; (iii) vartotojų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; arba (iv) esant kitiems Reglamento 23 str. 1 d. nurodytiems atvejams. Bet kuriuo atveju atsisakęs vykdyti Vartotojų prašymus Duomenų valdytojas aiškiai nurodo tokio atsisakymo priežastis.

 

8.10. Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti https://www.ada.lt/".

 

9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

9.1. Duomenų valdytojas turi teisę atnaujinti bei pakeisti šios Privatumo politikos nuostatas.

 

9.2. Esant esminiams Privatumo politikos pakeitimams Duomenų valdytojas turi teisę pranešti apie jos pakeitimus Vartotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis ir / ar Interneto svetainėje. Paskelbtas Privatumo politikos pakeitimas įsigalioja praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo jo paskelbimo Interneto svetainėje ar el. laiško išsiuntimo Vartotojams dienos ir galioja visiems Vartotojams, kurie per nurodytą terminą neišreiškė nesutikimo su tokiu pakeitimu.

 

10. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

Visus su šia Privatumo politika susijusius klausimus Vartotojai gali siųsti toliau nurodytais kontaktais:

 

Siunčiant el. paštu: [email protected]

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-10-18